Ansedel Harald Appelbom

1612-1674

Född 1612 i Söderby, Fellingsbro (T) [1] .
Död 1674-03-08 i Haag, Nederländerna [1] .


Harald Appelbom
Född 1612 i Söderby, Fellingsbro (T) [1] .
Död 1674-03-08 i Haag, Nederländerna [1] .
Diplomat

F Anders Haraldsson Appelbom.
Född 1576-05-12 i Nylödöse, Nylöse (O) [2] .
Död 1649-08-27 i Söderby, Fellingsbro (T) [2] .
Godsägare
Häradshövding i Höllebo [3] .

     
 
   
 
     
 
   
 

M Karin Andersdotter Hök till Partille.
Född omkring 1580 i Partille (O) [4] .
Död 1631 i Söderby, Fellingsbro (T) [2] .

     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Diplomat

Min fm mf mf mf mormors farmors brors hustrus bror

Appelboom Harald, diplomat, f. 1612 på Söderby i Fellingsbro socken, inskrefs 1631 under namnet Haraldus Andreæ vid Franekers universitet, upptog 1640 namnet A. (hvarunder hans fader, Anders Haraldsson, 1645 adlades), blef 1642 korrespondent och 1647 kommissarie i Amsterdam, utförde 1650 lyckligt ett uppdrag att i Haag medla i tvisten emellan Nederländerna och Portugal och afgick 1652 i särskild beskickning till England för att hos parlamentet fullfölja den aflidne residenten Spieringks kommission angående bl. a. den engelska handeln på Ryssland. S. å. utnämndes han till resident hos generalstaterna, hvilka han 1653 bjöd Sveriges medling i kriget emot England. Delvis med tillsättande af egna medel lyckades han förskaffa sig hemliga statsakter, som han hemsände till regeringen. Ett par af hans depescher, som 1657 uppsnappades af danskarna och af dem meddelades holländarna, innehöllo yttranden, som holländske rådspensionären ansåg framställa de holländske statsmännen såsom fala. Generalstaterna begärde hans rappell, men A. stannade, ehuru hans ställning under de följande årens brytning emellan Sverige och Nederländerna gjorde vistelsen för honom där allt utom angenäm. A. utnämndes 1663 till hofråd och 1665 till envoyé samt deltog bl. a. i de viktiga underhandlingar, som ledde till den med England och Holland 1669 afslutna garantitraktaten af Aachen-freden 1668, och fick 1672, jämte Königsmarck, i uppdrag att erbjuda generalstaterna Sveriges mediation i kriget mot Frankrike och England, hvilken antogs. Efter långvarig sjuklighet afled A., hvars namn var mycket bekant inom den tidens diplomatiska värld, i Haag 8 mars (g. st.) 1674. Hans omfattande ministeriella korrespondens förvaras i riksarkivet.
Nordisk familjebok, upplaga 1A

I ett brev daterat 1647-05-15 från Axel Oxenstierna tackar denne för äran att stå fadder till Haralds nyfödde och ber honom utse en ersättare som kan delta på dopet. Brevet är ett svar på Haralds förfrågan 1647-05-04

Källa: RA/Oxenstiernska samlingen Axel Oxenstierna av Södermöre //E 536

Holländame bedrev en sjöröfvareroll, som de genom många års häfd ansågo nästan såsom sitt privilegium. Sina goda vänner Svenskarne skonade de visst icke, lika litet som andra, så att Appelbom i sin den 13 Januarii 1667 till Generalstaterne inlemnade klagoskrift hade en lista på icke mindre än 10 svenska skepp, som Holländame tagit — alla på färsk räkning.
Källa: Historiskt bibliotek utgifvet af Carl Silfverstolpe utgiven 1879
Relationer och barn


Gift 1645 i Amsterdam, Holland.

Susanna Roglau. Född i Holland.


Källor

  1. Nordisk familjebok, upplaga 1A
  2. Jan Eurenius
  3. Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898
  4. Geni
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-03-20-- kl: 23:50

Framställd 2019-03-20 med hjälp av Disgen version 2018.