Ansedel Anders Halvarsson

1580-

Född 1580 [1] .


Anders Halvarsson
Född 1580 [1] .

Länsman från 1634 till 1647 i Morkarlby, Mora (W) [1] .

F Halvar Henriksson.
Född 1530 [1] .

Länsman i Morkarlby (W) [1] .


FF Henrik .
Född omkring 1500 [1] .


   
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Länsman från 1634 till 1647 i Morkarlby, Mora (W) [1] .
(Dombok 1641 31/12 s. 908v (Renovation): Anders Halfwarsson i Morkarleby ländsmannen prasenterte en wittness skrifft, som Befallningsmannen Anders Jöranson den 8 7bris 1640 hade skrifwit, och her Anders Sacella 1641 uthi aprilis hade ..........underskriffit lydandes ...hans: Anderses hustru syster Karin Jöransdotter en (utlefad) genta hade gifwit honom och hans barn: alla sina lössörer i jord för det at hans medh skiötsel till döddagar försöria, dock jorden medh condition att de henne icke mer skall behålla, än i hennes lifstijdh. Effter hennes dödh skall ....gånga till skifftes slägten emellan herr för sin (gård) och medell, och effter Karins för(menas) haft ingen kunde fåå bä....Anders heelhet der af colligerass, att hon städes och allom sin tijdh hafwa warit hoss honom, och ännu hoss ingen annan, uthom ha.... och hans barn till dödedagar och på alt hon till syttning och håldningh icke aie (manad)taals skall föress sleckten emellan, dett hon säger frucktar, som samma witnesskrifft förmäler uthan i ålderdoms swagheet blifüa på ett stelle dess bäter försö(rjd). Consenterades detta af nembden till confirmation.

Samma dagh sedan nembden war opstigen, fram kom Johan Israelsson Klockare, hwilkens hustru H.Margareta Persdotter är Karins syster dotter, och här på klandrade, samtt på sin och 2. Karins syster söners Mats Hansson Uthmelandh och Jöran Jönsson på Sool vegner en Relationsskrifft,....äro alt för myckla, som Anders Halwardsons gåfua hafwer bekommit, ändok de der på icke hade något

2. Att Karin i sin ungdom med arbete sin föda hafwa för..

3. Att hon i ålderdomen eijkeligen haffuer kunnat blifa fö... och försörgd af sin jord, men det som af nemden i hennes (närvarü) blef afsagdt, kunde i hennes frånwarü icke åter kall(as) helst efter Anders och hans barn effter landsens gjorda stadga, icke vila låta sigh nöija med.........h_ijt_för hwart åhrs syttning, effter de förgifnüa at der ifrån hennes ålderdoms swagheet skuld, medh henne till henns tarfliga syttning haffüa most uthstå, hwarföre saken ännü upsattes till nembdens bättre bettenkiande, om de samma saak wela eller küna på nytt optaga, eller och ifån sigh skiüta till lagmans ting, och i medler tijdh hafwua Johan ifrån sigh till migh lefererat rea pgr 3 Dlr ünder lagmans dom.


Relationer och barn


Gift.

Göransdotter. Född 1580 [1] .

Elin Andersdotter. Född 1606 i Morkarlby, Mora (W) [1] .
Död 1678 i Kråkberg, Mora (W) [1] .


Källor

  1. Dagny Myhr
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2018-10-03-- kl: 23:50

Framställd 2018-10-03 med hjälp av Disgen version 2018.