Ansedel Olaus Andreæ Lidman

1624-1694

Född 1624 i Piteå (BD) [1] .
Död 1694-09-11 i Tuna (Y) [1] .

Olaus Andreæ Lidman
Född 1624 i Piteå (BD) [1] .
Död 1694-09-11 i Tuna (Y) [1] .
Kyrkoherde 1666-1694 i Tuna (Y) [1] .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde 1666-1694 i Tuna (Y) [1] .
Mag. Olaus Andreæ Lidman¹ (1666-94), f. 1624 i Piteå gamla stad, där fadern Anders var borgare. Fadern hade till staden ss. bostad åt skolemästaren för 600 daler sålt en gård 1655, och sonen anhöll följande är hos rådsturätten om besked, till vem han skulle vända sig för att utfå den ännu icke erlagda köpeskillingen. (Norlander, Norrländskt skolliv, s. 7). Är tydligen den Olaus Andreæ, som inskrefs såsom student i Upsala 8 nov. 1641. Han tituleras sedermera magister, men några af honom utgifna lärdomsprof äro icke kända, dock befinnes han under åren 1648-52 varit anställd vid Kungl. biblioteket i Stockholm, något som antagligen räknats såsom merit för hans befordran till eloquentiæ lektoratet i Hsand, hvilken tjänst han tillträdde 1652; blef efter P. Nenzenius 1.teol. lektor 1 dec. 1660, men måste återgå till eloquentien följande år; beklädde rektoratet vid gymn. åren 1656 och 1663.
Erhöll 27 mars 1664 konsist. förord till Tuna regala pastorat och begär att få tillträda pastoratet 1 maj 1665, enär han redan på åkeföret låtit öfverföra en god del af sitt bohag dit, är kommen till mogen ålder, sitter med hustru och barn, hafver ock uti 18 år sutit i verkliga tjänster, först vid kgl. Biblioteket i Sthm och sedan ss. lektor i Hsand i 14 år. Kgl. Maj:t tillförsäkrade emellertid företrädarens änka ett extra nådår, hvarför L. alltså tillträdde här 1 maj 1666. Han berömmes såsom en lärd, fridsam och synnerligen ordningsälskande man, hvilken inrättade kyrkoböckerna här i församlingen.
Utn. till kontraktsprost 1668, men råkade illa, ut därför att han understått sig begrafva en själfspilling i kyrkogården; genom konsist. bemedling efterlät Svea hofrätt 4 mars 1669 straffet under förmaning. Var stiftsombud såväl vid 1660 års riksdag såsom lektor, som ock vid den märkliga 1680 års riksdag. År 1673 begärde prosten Lidman att få uppsätta en kvarn i den bäck, som löper mellan prästägorna och Rundviks byägor. I bref till guvernören i Gefle 16 apr. 1684 andrager han, att han af Erik Hara köpt ett hemman Borg i Norrala i Hälsingland med ett därtill hörande idfiske i Lötheån, som blifvit under lifstids frihet upplåtet af K. Maj:t 1665 och af kammarkollegiet 1680, men på några år blifvit afslaget, hvarföre han anhåller att af guvernören erhålla immission på bem. idefiske, »att jag och min fattiga hustru kunna det härefter tillika med hemmanet Borg i en roligare possession få njuta och behålla, än förr skedt är». (GLA.)
Afled 11 sept. 1694. Själaringning efter honom ringdes då uti alla församlingar i prosteriet, liksom vid hans begrafning 6 nov. Hans porträtt har suttit i Tuna kyrka, där en vacker grafsten öfver honom ännu finnes kvar.

G. 1) i Nordingrå kyrka 11/6 1654 m. Karin Bozæa. f. i Gefle 23/3 1634, dotter till prosten Nils Bozæus, d. 12/12 1668 och begr. i Tuna kyrka 20/12 med likpred. af superintendenten P. Steuch (tryckt). Af 9 barn lefde vid hennes död en son och två döttrar;
2) m. okänd, senare giftet barnlöst.
Af nådårets inkomster tillföllo halfparten afl. mågen khden Sundins, och halfparten efterträdarens barn.

Barn: Christian, stud. i Upsala 1677, d. i Söderhamn gen. olyckshändelse;
Catharina, g. 1) m. borgmästaren Carl Hög i Söderhamn, 2) m. faderns efterträd. khde P. Kiörning; Christina, g. m. khden Olof Sundin i Arnäs, d. 1693
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift 1654-06-11 i Nordingrå (Y) [1] .
Karin Bozaea. Född 1634-03-23 i Gävle (X) [1] .
Död 1688-12-12 i Tuna (Y) [1] .
Katarina Lidman. Född i Tuna (Y).
Död 1703-03-24 i Tuna (Y) [2] .

Källor

  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Jan Eurenius
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-05-18 -- kl: 23:50

Framställd 2019-05-19 med hjälp av Disgen version 2019.