Ansedel Anders Olofsson Olai

1512-1569

Född 1512-03-03 i Uppsala, Uppsala domkyrkoförs (C) 1 .
Död 1569-03-03 i Storkåge 4, Storkåge, Kågedalen (AC) 2 .
Anders Olofsson Olai
Född 1512-03-03 i Uppsala, Uppsala domkyrkoförs (C) 1 .
Död 1569-03-03 i Storkåge 4, Storkåge, Kågedalen (AC) 2 .
Komminister mellan 1531 och 1540 i Skellefteå landsförsamling (AC) 2 .
Kyrkoherde 1540 i Uppsala domkyrkoförsamling (C) 3 .
Bonde 1550-1569 i Kågedalen (AC) 2 .
Kyrkoherde från 1544 till 1569 i Skellefteå landsförsamling (AC) 3 .
F Olof Timmerman.
Född omkring 1480 i Tuvan, Uppsala (C) 4 .
Död före 1549 i Tovan (Tuvan), Uppsala (C).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1512-03-03 i Uppsala, Uppsala domkyrkoförs (C) 1 .
Komminister mellan 1531 och 1540 i Skellefteå landsförsamling (AC) 2 .
Kyrkoherde 1540 i Uppsala domkyrkoförsamling (C) 3 .
Bonde 1550-1569 i Kågedalen (AC) 2 .
Kyrkoherde från 1544 till 1569 i Skellefteå landsförsamling (AC) 3 .
Död 1569-03-03 i Storkåge 4, Storkåge, Kågedalen (AC) 2 .

Person-id: 209

Min farfars morfars mormors farfars farfars mormors far

Hemmanet bryts ut ur Storkåge nr 4 cirka 1550. Socknens kyrkoherde Andreas Olai 5121569-03-03) (Anders Olofsson) äger gården 1550-1569. Han är gift med Anna Andersdotter, en dotter ti ll Anders Jakobsso n och Malin Andersdotter på Storkåge nr 4. Makarna har barnen Karin som var gift med Anders Olsson Silbo i Tuvan, Britta (f. 1538-10-05) som var gift med Herr Mats i Ärentuna, Malin (f. 1541-01-29) som var gift med Thom as Matthiae i Åkerby, Daniel (f. 1544-12-09) som var kansliskrivar e, Olaus (f. 1546-05-18), Dordi (f. 1548-05-31) ochgift med Herr Peder i Almunge, Elisabet (f. 1549-09-06) vilken var gift med Herr Engelbert Larsson i Själevad, Anders (f. 1551-08-14 ) syssloman i Uppsala, Sara (f. 1554) vilken vargift med Herr Olof i Norrbo samt Nils (f. 1557-03-08) bonde i Kåge. Andreas Olai var född i Uppsala. Andreas Olai omnämns som ägare i ett dombrev från 1550. I skattelängderna finns hansom ägare från 1558 års tiondeläng d. I Kåge finns en Lasse Gunnarsson som ägare 15511554.Gunnarsson som hade 6 kor 1553 är sannolikt en son till Gunnar Olsson i Drängsmark. Han kan ha vistats på detta hemman som dräng eller arrendator.

År 1553 hade Andreas Olai levererat en björnskinnsfall och V i timme r hermelinskinn till kronan. Andreas Olai skickade 1556 varor till Stockholm med Gabriel Christierssons skuta. Varorna bestod av 1 tunna smör, 2!4 tunna lax, 5 tunnor strömming samt 5 tunnor krampsill. År 1557 hade Andreas Olai och Lars Andersson i Yttervik en laxgård på Degerön vid Yttervik. De hade utgjort 3 laxar till kronan. Hemmanet är 1559 på 7 mqrkland och 7583) äger gården 1569-1577. Vid Älvsbor gs lösen 1571 hade hon 70 lod silver, 20 mark i pengar, 5 skålpund koppar, 10 kor, 4 kvigor om 2 år, 3 kvigor om 1 år, 2 svin samt 2 hästar för 20 mark. Egendomen värderades till 606 mark och 2 öre. Till gården fanns även "barnagods"som uppgick till 41 lod silver, 100 mark i pengar samt 4 stycken ungerska gyllen (guldmynt). Denna egendom värderades till 292 mark.

Andreas Olai (1544-69), f. 3 mars 1512 i Upsala; fadern Olof Timmerman bodde där på Tofvan.Sonen blef kapellan i Skellefteå 1531, khde i Helga Trefaldighetsförs. i Upsala 1540 samt återkom slutligen till Skellefteå ss. khde 1544 och anammade gället 15 april. Hans första åtgärd blef att söka få reda i kyrkoräkenskaperna, som efter företrädarens afresa icke skötts som sig bort. De anteckningar härom, han införde i Skellefteå kyrkobok, liksom de många uppgifterna rörande kyrkliga förhållanden i socknen och minnesvärda händelser i riket äro af stort både lokal- och allmänhistoriskt värde (jfr inledn.).¹ Om det motstånd den nya kyrkoordningen väckte i församlingen berättar han, att då han som kapellan midsommardagen 1540 första gången skulle hålla aftonsångspredikan, var det ett sådant buller i kyrkan, att han fick stå en rund halftimme på predikstolen, innan han kom till att predika, ty »the sade mig up i öghone vara galnan, ty ville iag predika om afftonen». Sedan blef det ingen aftonsång under 5 års tid. År 1544 afsänder herr Anders med Simon Skrifvare till Sthm 6 t:r lax från konungens eget fiske Bomansfors och 1553 utgaf han till den s. k. Salahjälpen 2 t:r smör och i sängklädväg 1 reckebolster, 1 hufvudbolster, 1 vepa och 1 björnskinnsfäll, samt i hjälpskatt till engelska resan 1560 20 lod silfver. Bland ytterligare pålagor nämnes 1563 brudskatten vid prinsessan Annas förmälning, till hvilken hvar präst skulle bidraga med hvar tionde penning af tionde och uppbörd, dock icke prästbordet. Som khdens utlaga härvid belöpte sig till 112 mk 6 öre, kan man sålunda beräkna, att hans årsinkomst utom prästbordet varit 1127 mk 4 öre. Under hans tid höll superintendenten i Gefle herr Nils 1 maj 1559 visitation här i Skellefteå.

År 1553 var prästens afvel i åker 10 pd, hemäng 40 lass, kor 40, utäng: af Anteholmen 10 lass, Åviken 6, Tufvan 2, Smedsmyran 3, Kågeholm 2, Stemesgården 2, allt lass.

Då riksantikvarien Johan Buræus år 1600-01 företog sin norrländska resa, synes han ha gjort sig särdeles väl underrättad om denne sin morfaders, khde Anders' förhållanden och skref bland annat i sin anteckningsbok: »Morfar var svåra yr, medhan han var ung och var kapellan i Skeletta, men sedhan när han var kyrkeherre, var han svåra alvarsam, gifmild, gaf allom gestom nogh hvar sit stop, men siälf drak han intet. Mormor har varit svåra gifmild, och hadhe ett godt namn bådha. - Morfar gik ofta utom porten i Skellet och satte sigh på bänken och vente efter främmande til at härbärgha och somt för tijdhender skull. - Morfar var myckit sträng med Laghen, thet tyktes honom ångra, när han skulle döö. Han sparde inthet läta hengia tiuvarna,en gång hängdes på Tiufholman, i Skelleftå ligger, 3 tiufwar.» Bland prosten Anders Olai syskon nämnas khden Laurentius Olai i Willberga, Per Olsson, kon. Erik XIV:s hofskräddare i Sthm, Nils, död i Skellefteå 1549 och Cecilia, Jon Skinnares hustru på Tofvan. Afled 3 mars 1569.

G. m. Anna Andersdotter Burea, dotter af underlagman Anders Jacobsson af Bure i Kåge och dotterdotter till khden i Skellefteå Andreas, n. 3. Genom henne erhöll mannen och en Per Thomasson i Kåge det gamla Kågehemmanet. Prostinnan afled 30 apr. 1583.

Barn:
Karin, d. ogift;
Brita, f. 5/10 1538, g. 1) m. khden Matz i Erentuna, 2) m. khden Michel i Skånella, d. 1565;
Malin, f. 29/1 1541 i Upsala, g. 1) 17/11 1555 m. Thomas Matthiæ, khde i Åkerby, 2) 1570 m. khden Olaus Jonæ i Wassunda, d. 27/9 1580;
Daniel, f. 9/12 1544, kansliskrifvare;
Olaus, f. 18/5 1546, d. 20/9 1569;
Dordi, f. 31/5 1548, g. m. khden Peder i Almunge, d. 1591 efter jul;
Elisabeth, f. 6/9 1549, g. 1570 m. khden Engelbert Larsson Bure, sist i N. Luleå, d. i Själevad9/10 1597;
Anders f. 14/8 1551, syssloman i Upsala, d. 1589;
Sara, f. 1554, g. m. herr Oluf i Harbo i Hälsingland, d. 20/4 1597;
Nils i Kåge, f. 1557, d. 1597 eller 98.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


c__bilderhemsidan_treeandolofolai.jpg

Relationer och barn

Gift 1540.
Anna Andersdotter Bure. uparrow.png Född omkring 1512 i Storkåge 4, Storkåge, Kågedalen (AC).
Död 1583-04-30 i Storkåge 4, Storkåge, Kågedalen (AC) 1 .
Brita Andersdotter Bure. rightarrow.png Född 1538-10-05 i Skellefteå (AC) 1 .
Död 1565-09-13 1 .
Malin Magdalena Andersdotter Bure. rightarrow.png Född 1541-01-29 i Uppsala (C) 1 .
Död 1580-09-27 i Vasslunda (C) 1 .
Daniel Andersson Bure. Född 1544-12-09 i Skellefteå landsförsamling (AC) 1 .
Dordi Andersdotter Bure. rightarrow.png Född 1548-05-31 i Skellefteå prästgård, Skellefteå (AC) 1 .
Död 1591 i Almunge (C) 1 .
Elisabeth Andersdotter Bure. rightarrow.png Född 1549-09-06 i Storkåge 4, Skellefteå (AC) 2 .
Död 1597-10-09 i Själevad (Y) 1 .
Anders Andersson Bure. rightarrow.png Född 1551-08-14 i Skellefteå (AC) 3 .
Död 1589-06-04 i Uppsala (C) 1 .
Sara NN. rightarrow.png Död omkring 1644 i Degerbyn 5 Samuelsbacken, Skellefteå (AC) 5 .
Nils Andersson Bure. rightarrow.png Född 1557-03-08 i Prästgården, Skellefteå (AC) 2 1 .
Död omkring 1597 1 .
Källor
  1. Johan Bures släktbok 2014
  2. Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650
  3. Härnösands stifts herdnaminne
  4. Mats Sjödén
  5. Geni värdsträdet

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.