Ansedel Jonas Petri Linnerius

1588-1641

Född 1588 i Härnösand (Y) 1 .
Skolvaktmästare omkring 1616 i Härnösand (Y).
Kyrkoherde 1628-1641 i Härnösand (Y).
Riksdagsman 1635 i Härnösand (Y).
Prost Södra ångermanland 1638 i Härnösand (Y).
Död 1641-01-12 i Härnösand (Y) 1 .
Jonas Petri Linnerius
Född 1588 i Härnösand (Y) 1 .
Död 1641-01-12 i Härnösand (Y) 1 .
Skolvaktmästare omkring 1616 i Härnösand (Y).
Kyrkoherde 1628-1641 i Härnösand (Y).
Riksdagsman 1635 i Härnösand (Y).
Prost Södra ångermanland 1638 i Härnösand (Y).
F Per Linnerius Jonsson.
Född före 1550 i Häggdånger (Y) 2 .

Rådman i Härnösand (Y).
Handlare i Härnösand (Y).

FF Jon Persson.
Född i Lindom, Häggdånger (Y).

Bonde Lindholm Häggdånger (Y)

   
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1588 i Härnösand (Y) 1 .
Skolvaktmästare omkring 1616 i Härnösand (Y).
Kyrkoherde 1628-1641 i Härnösand (Y).
Riksdagsman 1635 i Härnösand (Y).
Prost Södra ångermanland 1638 i Härnösand (Y).
Död 1641-01-12 i Härnösand (Y) 1 .
Begravd 1641 i I koret av Härnösands kyrka, Härnösand (Y) 3 .

Min fm mf mf mf mormors farmors brors svärfar

Jonas Petri Linnerius (1628-41), f. i Hsand 1588, där fadern var rådman och handlande; farfadern Jon Persson var bonde i Lindom, Häggdånger. Jonas Petri genomgick utan tvifvel Gäfle skola, ty han tillägnar sin första disputation prosten i Gäfle Joh. Anthelius, komm. därst. Haquin Laurentii och 10 namngifna borgare, hvilka han kallar sina hedervärda gynnare och som säkerligen understödt hans studiebana. Han inskrefs 1607 vid Upsala universitet och deltog under åren 1610 och 1611 nitiskt i det af professor Joh. Rudbeckius inrättade kollegiet, till hvars ena notarie han utsågs. Så finna vi honom i samma kollegium 1 juni 1611 respondera för en teologisk disputation, 1 sept därstädes hålla oration o. s. v. Efter att i maj 1614 utgifvit ytterligare en akad. afhandling blef han 1615 utn. till skolmästare i Hsand och tilltr. följande år. Var närvarande vid inventeringen af Säbrå prästbord 9 nov. 1619.¹ Då han för 1626 utkvitterar sin lön 12 t:r spl, kallar han sig predikant i Härnösand och ungdomens ibidem præceptor², hvaraf framgår att han tillika var stadens kapellan för att, som vi sett, år 1628 verkligen blifva stadens khde mot att afstå 1/3 af lönen till företrädaren. Khden Linnerius synes ha varit en betydande man. År 1635 var han prästerskapets ombud på riksdagen i Sthm, 1638 är han prost, då han på sina kontraktisters vägnar klagar öfver Ångermanlänningarne, att de gifva ganska ringa i offer och likstol, med begäran att därom måtte något determineras. (Udpr 15/61639.) Ärkebiskopen ansåg det vara determineradt i en ordning, redan gjord i konung Gustafs tid, den han sade sig vilja uppleta. Dn. Jonas i Hsand och dn. Johannes i Njuran begärde s. å., att de måtte slippa resa till synodum. Därpå fingo de svar: att det skall stichtas proxima synodo, när præpositi, komma tillstädes. På tinget i Säbrå 16 okt. s. å. anklagade khden i Hsand en bonde Jon Eriksson i Godhå om 2 sädesland jord, som denne förledne vår stackat herr Jon till handa och hvilken herr Jon begynt plöja och så; nu hade Jon Eriksson med våld tagit sin jord igen och sått ofvanpå herr Jons utsådda säd och aktade intet, att jorden var tillförne bortstackad. Fick plikta 40 mk för våldsverk. (Ådb.)

Prosten Linnerius afled i Hsand 12 jan. 1641 (Hdmh.) och begrofs i södra koret af Hsands stads kyrka under en väl huggen sten.

Relationer och barn

Gift 1614 4 .
Anna Nilsdotter. uparrow.png Född omkring 1595 i Härnösand (Y) 4 .
Död 1646 i Härnösand (Y).
Katarina Jonsdotter Linneria. rightarrow.png Född 1616 i Härnösand (Y) 5 .
Död i Sidensjö (Y).
Petrus Jonae Linnerius. rightarrow.png Född 1617 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y) 6 .
Rektor i Häsnösands trivialskola 1646-09-16 i Härnösand (Y) 1 .
Teologie doktor Härnösands gymnasium 1650 6 .
Kyrkoherde 1652-1656 i Skellefteå (AC) 7 .
Död 1656-10-27 i Skellefteå landsförsamling (AC) 6 .
Nils Lind. rightarrow.png Född omkring 1620 i Härnösand (Y) 4 .
Borgmästare från 1655 till 1659 i Sundsvall.
Källor
  1. Elgenstiernas "Svenska adelns ättatavlor
  2. Dispyt 25454
  3. Wikipedia
  4. Härnösand 1585–1850 (Databas)
  5. Jan Eurenius
  6. Elgenstiernas "Svenska adelns ättatavlor"
  7. Härnösands stifts herdnaminne

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.