Ansedel Per Olofsson

1649-1729

Född 1649 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1671-1713 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Död 1729-11-16 i Mosjö, Sidensjö (Y) 1 .
Per Olofsson
Född 1649 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1729-11-16 i Mosjö, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1671-1713 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
F Olof Persson.
Född omkring 1625 i Nätersjö, Sidensjö (Y) 3 .

Bonde 1656-1659 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .

FF Per Olofsson.
Född omkring 1591 i Butsjöböle, Själevad (Y) 3 .

Bonde 1620-1631 i Nätersjö övriga, Sidensjö (Y) 2 .
Knekt 1630 i Nätersjö, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1634-1635 i Bölen 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1637-1655 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Nämndeman 1640 i Sidensjö (Y) 3 .
Nämndeman 1645-1646 i Sidensjö (Y) 3 .
Knekt 1649 i Mosjö, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1660-1663 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1668 i Butsjöböle, Själevad (Y).


FFF Olof Persson.
Född omkring 1560 3 .

Bonde 1595-1627 i Butsjöböle, Själevad (Y) 3 .

 
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1649 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1671-1713 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Död 1729-11-16 i Mosjö, Sidensjö (Y) 1 .
Begravd 1729-11-16.
Ägde littra C, 10 och 1/10 seland på kartan "Geometrisk avmätning 1697" och bodde i hus 1, se karta..

Dmb 1670
Till sahl. Joen Phålesson i Bredåker och dess arfwingar tillstodh för rätten Israel Arfwesson i Böhle skyldigh -66 daler 30 öre, Jöran Dauidsson i samma by -48 daler, Pedher Olsson i Bureå -63 daler, Kiäl Andersson i Diupsiö -144 daler alt i kmt, huilken skuldfordran dem pålades uthan längre uppehäldh till wäderböranderna contentera, huar och icke lämbnas sådant execcutoren lagligen at uthmätha. Doch hafuer be:te Kiähl Andersson för sin skuldh sex sel jordh i underpant satt, som första gången upbödz. Bewijstes och, Joen Nilsson i Stigh skyldigh -90 daler kmt sampt Pedher i Mosiöö een mees näfwer och -24 öre samma slagz mynt, som och dem påladhes betahla eller af execcutoren lagligen uthmäthas.

Dmb 1671
Emedan såsom lille Per Olofsson i Mosjö bevisade med kvittobrev att han haver inlöst och betalt sin salige faders hemman 10 seland i Mosjö och 1/2 seland i Skorped, som Swen Nilsson ibm till köps haver antagit och trenne gånger uppbjudit men måste låta bemälte Per Olofsson sin börd återbörda, för den skull dömdes därpå till honom att fastebrev giva.Dmb 1684
Israel Israelsson i Nääs klagade att Pähr Olofsson i Mosiö hafwer åwärckat een rödningzlund på Skorpeskogen, som med alla Mosiögrannarnas samtycke till Nääsman afsatter war, med näfwerslått och tagit med sig een sin granne i Mosiö, som i Skorpe ingen skatt hafwer; Så ehuruwäl Pähr Olofsson will inwända att lunden till Nässe man afsatt war allena till rödning, men inte för annan benyttiande, så kan lijkwäl sådant intet för honom giälla, alldenstund då lunden blef Nääs man tillslagen, skedde sådant effter byemänniernas bewittnande uthan exception, att lunden honom tillhöra skulle så i ett som annat, altså hafwer Pähr Olofsson förbrutit sitt arbete och den näfwer han i bem:te lund tagit, Nääs grannarna tillhöra hwar och een effter skatten, och ther hoos plichtar för åwärckan sina 3 mark smt.

Dmb 1698
Pähr Olufsson i Modsiö lätt till sin säkerheet protocollera att Nills Andersson i Lännäs är honom skyldig 75 daler kmt och panttsatt 4 sädesland jord aff sitt hemman i Lännäs effter uthgifwne handskrifft den 16 April 1697, som skiedde in qvantum Junis.

Dmb 1698
Joen Joensson i Diupsiö haar genom sin uthgifne handskrifft den 20 Februarj 1696 ärkiändt sig skyldig 50 daler kmt till Pehr Olufsson i Modsiö och ther emoth panttsatt honom 2 sädesland jord af sitt hemman i Diupsiö, som protocollerades till Pehr Olufssons säkerheet i qvantum Juris.

Dmb 1701
Landsfiskalen anklagade bönderna Hindrich Seffersson i Grätnäs, Jon Abrahamsson i Lännäs, Per Olofsson i Mosjö och Erich Seffersson i Mosjö för det de om vintern år 1700 fällt ett älgdjur, påståendes att de för sådant plikta måtte. Var till dessa bönder svarade att de var komna till skogs för att följa björn och då råkade på en renkalv, som lappar tillförende skjutit och som Hindrich Seffersson mente att det var björn, och eftersom det var mörkt sköt han på djuret ett skott. Resolution: Samtliga inblandade dömdes att plikta med 50 daler smt. Älghuden drogs in till Cronan.

Ur dödbok
Den 16 nov begrofs Pär Olsson ifrån Mosjö,som i livet berömdes för sin saktmodighet.

Källa: Paul Olsson


c__bilderhemsidan_kartamosjo1697.jpg

Relationer och barn

Gift 1669 i Sidensjö (Y) 3 .
Nn Okänd. Född 1650 3 .
Kerstin Persdotter. rightarrow.png Född 1680 i Mossjö 1:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1749-10-29 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Gift 1682 i Sidensjö (Y) 3 .
Karin Eliasdotter. uparrow.png Född omkring 1660 i Mosjö, Sidensjö (Y) 3 .
Död 1701 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 3 .
Olof Persson. rightarrow.png Född 1683 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1711-1723 i Mosjö 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Död 1724 i Mosjö, Sidensjö (Y) 2 .
Sara Persdotter. rightarrow.png Född 1688 i Mosjö, Sidensjö (Y) 3 .
Död 1723 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 3 .
Per Persson. Född 1690 i Mosjö, Sidensjö (Y) 3 .
Död 1733-08-26 i Myre, Sidensjö (Y) 3 .
Jon Persson Dunder. Född 1691-07-25 i Mosjö, Sidensjö (Y) 4 .
Båtsman 1711-1712 i Sidensjö (Y).
Död 1712-10-20 i Dunder, Sidensjö (Y) 3 .
Gift 1703 i Sidensjö (Y) 3 .
Karin Kjellsdotter. Född omkring 1660 3 .
Död 1723 i Mosjö, Sidensjö (Y) 1 .

Levnadsbana

Källor
  1. CD-Sidensjö 1689-1930
  2. Sidensjö och Skorped - släkten och gårdar
  3. Paul Olsson
  4. Sidensjö C:1 (1689-1730) AD Bild 23 / sid 37

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.