Ansedel Mårten Martinus Larsson Laurentii

1525-1610

Född 1525 i Gästa, Njurunda (Y) 1 .
Död 1610 i Viken, Torp (Y).
Mårten Martinus Larsson Laurentii
Född 1525 i Gästa, Njurunda (Y) 1 .
Död 1610 i Viken, Torp (Y).
Kyrkoherde från 1563 till 1610 i Torp (Y) 2 .
Hovpredikant hos konung Johan III från 1572 till 1574 i Stockholm (A) 2 .
Bonde 1605 i Gästa 2, Njurunda (Y).
F Lars Mårtensson.
Född 1500 i Gästa, Njurunda (Y) 3 .
Död 1580 i Njurunda (Y).
Nämndeman i Njurunda (Y) 4 .
Bonde från 1535 till 1543 i Gästa 3, Njurunda (Y).

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1525 i Gästa, Njurunda (Y) 1 .
Kyrkoherde från 1563 till 1610 i Torp (Y) 2 .
Hovpredikant hos konung Johan III från 1572 till 1574 i Stockholm (A) 2 .
Bonde 1605 i Gästa 2, Njurunda (Y).
Död 1610 i Viken, Torp (Y).

Min mm fm mf ff mormors farfar

Martinus Laurentii (1563-1610), sannolikt från Hälsingland, var 1563 khde i Torp. I anledning av det samma år utbrutna kriget mot Danmark-Norge rapporterar Hälsinglandsfogden Mats Michelsson i bref 28 aug. 1563 till konung Eriks beryktade prokurator, Göran Persson, att hantagit del af den skrifvelse, som kyrkoprästen i Torp Mårten Larsson utfärdat till sina grannar, innehållande de underrättelser denne erhållit af prästerna i Jämtland om, att "2000 jutar (fornodiskt namn för danskar) och ändå flera nalkades i avsigt att bränna och härja". Själv blev kyrkoherden så svårt betungad med inkvarteringar, då de svenska trupperna drog upp till Jämtland, att den kunglige krigsöfversten Claudius (Collart) Gallus fann sig föranlåten att befria honom från den gärd till krigsfolkets behov, han liksom andra präster bort utgöra, belöpande sig i fetalier (det som hör till livets nödtorft) till 10 pund 1 fjerd (bref dat. Torp 5 febr. 1564).

Jämte öfriga Medelpadspastorer avgaf herr Martinus i Torp trohetsförsäkran åt konung Johan III på Landstinget i Njurunda 3 nov. 1568.

Genom kungligt. brev 6 apr. 1569 erhöll herr Mårten ½ pundläst spanmål (6 pd) i vederlag för en socken, som han mist (Hafverö) och är lagd under Hoodall prästegäll i Hälsingland.

Till Älfsborgs lösen 1571 utgaf han 40 mk 6 öre, utgörande 1/10 af värdet på hans lösegendom, som angafs vara: silfver 60 lod, koppar 2 pund, kor 10, får 9, svin 5, ungnöt 4, getter 3, bock 1, 1 häst för 10 mark, 1 sto för 4 mark.

I bref 17 febr. 1572 till kgl. kamreraren Peder Håkansson, hvilken khden kallar "sin scholebroder", omtalar han, att under hans antecessors tid afgick Haffre från Torps pastorat. Själf hade han beflitat sig att få det under Torp igen, men som kon. Erik ej ville rygga sin sal. faders bref, förunte han honom en halfpundläst. Ej längesedan hade detta vederlag blifvit återkalladt, och nu beder han, att Peder Håkansson må förfordra hans ärende att återfå detta vederlag, eftersom han under krigsoroligheterna haft stor gästning af konungens krigsfolk, såsom herr Hans Kyle, Jesper Larsson, Johan Siggesson, herr Knut Soop och Mats Torne, Claudius Gallus m. fl. För besväret ville han skänka brefmottagaren ett godt björnskinn. (Orig. i Medelpads handl. 1585 KA.) Genom kon. Johans bref 4 mars 1585 återfick kyrkoherden vederlagsspanmålen, hvilken då liksom förut skulle utgå med 6 pd.

Han undertecknade den 16 febr. 1577 liturgiens antagande, 1593 Upsala mötes beslut, prästerskapets försäkran 19 febr. 1594 och riksdagsbeslutet i Upsala 23 febr. s. å. samt Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595. Inriktning i olika riktningar som innebar att han fick svänga på kappa en hel del..

Torde ha dött 1610, ty följande års tiondelängd är bevittnad af efterträdaren. Kyrkoheden var ägare till flera hemman och Medelpads dombok för år 1618 meddelar åtskilligt om arfskiftet mellan barnen. det uppstod en hel del de stridigheter.

G. m. Elisabeth Carlsdotter, dotter till khden Carolus Henrici i Tuna, Medelpad.

Barn:
Abraham, faderns efterträdare som khde;
Michael, hemmansägare i Borgsjö s:n;
Brita, g. m. Peder Jönsson i Hof, Hackås s:n, Jämtl.;
Catharina, g. m. khden Petrus Joannis i Njurunda;
Elisabeth, g. m. khden Matthias Helgonis i Njurunda;
Barbro;
Isak Clarman, khde i Tuna, Hälsingl., d. 1653
Lars, yngste son, hemmansägare i Viken
dessutom 2 döttrar
Källa: Härnösands stifts herdaminne


c__bilderhemsidan_treemaringrtenmartinus.jpg

Relationer och barn

Gift 1559.
Elisabet Karlsdotter. Född 1535 i Hälsingtuna (X) 5 .
Död 1600-04-02 i Viken, Torp (Y).
Mikael Mårtensson. rightarrow.png Född 1560 i Torp (Y) 6 .
Död 1628 i Ö, Borgsjö (Y) 4 .
Abraham Martinii. Född 1565 i Viken, Torp (Y) 7 .
Död 1646-04-26 i Torp (Y) 7 .
Elisabet Mårtensdotter. rightarrow.png Född 1571 i Torp (Y) 8 .
Död omkring 1640 i Ljustorp (Y) 8 .
Lars Mårtensson. Född 1573 i Torp (Y).
Död 1642 i Torp (Y).
Isak Martinii Clarman. Född 1574.
Död 1653 i Hälsingetuna (Y).
Källor
  1. Anders Hast
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Alf Nilsson
  4. Lars Erik Persson
  5. DISPYT
  6. Barbro Nilsson
  7. http://tyrbo.com/slaktdata/p85280f79.html
  8. Lennart Lagergren (www.famlagergren.se)

Framställd 2024-07-22 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.