Ansedel Uno Trulsson Troiilus

1586-1664

Född 1586-09-12 i Backa gård, Hyltinge (B) 1 .
Död 1664-02-15 i Leksand (W) 2 .
Uno Trulsson Troiilus
Född 1586-09-12 i Backa gård, Hyltinge (B) 1 .
Död 1664-02-15 i Leksand (W) 2 .
Kyrkoherde från 1618-03-20 i Leksand (W).
Prost över Österdalarna från 1648.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1586-09-12 i Backa gård, Hyltinge (B) 1 .
Kyrkoherde från 1618-03-20 i Leksand (W).
Prost över Österdalarna från 1648.
Död 1664-02-15 i Leksand (W) 2 .

Mag. Uno Troilus. (Så skref han sitt namn, icke Troilius.) Född på gården Backa i Hyltinge socken af Strengnäs stift 12 Sept. 1586. Fadr. Truls Larsson ble sedermera Hr Åke Johanssons Landtbofogde på Tidön. Modr. Emfred Unesdotter. På sitt 10:de år i Westerås skola introd. af företrädaren Mäster Elof, (märkligt, att han blef dess successor både officii och matrimonii) studerade han äfwen i Strengnäs och Wexiö så, att han 1608 kunde begifwa sig till Tyska academier, och erhöll Magistergraden i Wittenberg 13 Mars 1616. Hemkommen blef han straxt pwgd och befordrad till den grannlaga tjensten att wara stiftets Poenitentiarius, då han ock blef Assessor Capituli. Åtföljande Biskopen på visitationer blef han känd af Leksands församl. och begärdes enhälligt till Kyrkoh. 23 Febr. 1618, hwartill Biskop Bellinus, då stadd i Rättwik, 10 Mars, "så mycket till honom stod," gaf sitt samtycke, sub Sigillum Capituli. Redan i April utföll för honom Konungens collations-bref, men Contr.Prost blef han icke förrän efter sin mågs Mäst. Ol. Dalecarli i Rättwik död, tillsatt på prestmötet 1648. Han hade sin företrädares nit till församlingens wård, och wisade äfwen lärdom då han war Orator i prestmötet 1621, Respondens 1629, Predikant 1635 och Præses 1649, men war af ett mera mildt och saktmodigt sinne, obenägen för deltagande i politiska ärenden, och finnes icke på någon riksdag hafwa warit stiftets fullmägtig. Då embetet medgaf delade han sin tid emellan studier och kroppsrörelser. Hade stort hushåll med widlyftig slägt och hans hus war ofta en samlingsplats för slägtkära och äfwen lärda personer. Flera hans behållna bref till Biskop och Fratres i capitlet äro höfliga, men utan krus precisa och kraftfulla, wittnande äfwen om samwetsgrannhet. Död 15 Febr. 1664. Begrofs med sedan tryckt predikan af Prosten i Fahlun Mag. J. Rudbeckius.

Gift 20 Sept. 1618 med Margareta Sæbroensis, äfwen Zebrozynthia kallad, företrädarens enka, dotter af Pastor i Säbrå i Ångermanland Joh. Bure. Hon dog 11 Juni 1657, saknad i hela Dallaget, der hon för sitt hederliga utseende och goda hjerta hedrades med namn af "Stormoder i Dalom." Länge gick den berättelsen ibland hennes efterkommande, att wid likpredikan öfwer henne begynte presten med en klagan, som han hört på wägen af en bonde i Gagnef. "Skulle jag icke gråta, då stormoder i Dalom är död?" Man har föregifwit att det war Terseri förra hustru som kallades "stormoder", men Troiliska skägten har alltid påstått det om sin stammoder. Af 5 söner och 7 döttrar: Samuel, sin faders efterträdare; Zacharias, Borgmästare i Fahlun; Eric, en serdeles snabb student, omkom genom skeppsbrott i Schagern; Anna, g. m. Prosten wid Kopparberget Mag. L. Blackstadius m.fl.; Emfred, g. m. Prosten Mag. O. Dalecarlus i Rättwik och dess successor P. Schottenius; Elisabeth, g. m. sin styfbroder Biskopen J. Terserus; Sara, g. m. Prosten i Wingåker Mag. M. Simming; Margareta, g. m. Prosten i Sala Mag. J. Arbogensis; dottren Gumborg uppgifwes ock g. m. Bergsmannen Joh. Brander i Fahlun.

Källa: Vesterås stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift 1618-09-20 1 .
Margareta Hansdotter Stormor i Dalom. uparrow.png Född 1594-03-05 i Säbrå (Y).
Död 1657-06-11.
Anna Troilia. rightarrow.png Född 1621-07-07 i Prästgården, Leksand (W) 3 .
Död 1666-03-17 i Stora Tuna (W) 4 .
Elisabet Troilia Unosdotter. rightarrow.png Född 1624 i Stora Kopparberg (W) 5 .
Död 1655-06-04 i Uppsala (C).
Källor
  1. Elgenstiernas "Svenska adelns ättatavlor"
  2. Västerås stifts herdnaminne
  3. Jan Eurenius
  4. www.herrmattsslakt.se
  5. DISBYT 39104

Framställd 2024-07-22 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.