Ansedel Nicolaus Johannis Rudbeckius

1622-1676

Född 1622-01-05 i Västerås (U) 1 .
Död 1676-09-02 i Västerås (U) 2 .
c__bilderhemsidan_rudbeckvapen.jpg
c__bilderhemsidan_rudbeckvapen.jpg
Nicolaus Johannis Rudbeckius
Född 1622-01-05 i Västerås (U) 1 .
Död 1676-09-02 i Västerås (U) 2 .
Kyrkoherde i Hedemora (W) 1 .
Kyrkoherde i Stora Tuna (W) 3 .
Kyrkoherde i Storkykoförsamlingen, Stockholm (A) 3 .
Teologie doktor 1 .
Biskop från 1670 i Västerås (U) 1 .
Riksdagsman 1672 och 1675 1 .
c__bilderhemsidan_0872.jpg
F Johannes d ä Rudbeckius.
Född 1581-04-03 i Ormesta, Almby (C) 1 .
Död 1646-08-08 i Västerås (U) 3 .
Professor i matematik 1604 i Uppsala (C) 3 .
Rektor universitetet 1613 i Uppsala (C) 3 .
Hovpredikant Gustav II Adolf 3 .
Doktor teologie 1617 3 .
Biskop i Västerås (U).

c__bilderhemsidan_0872.jpg
FF Johan Pedersson Rudbeck.
Född 1550 i Rudbæck, Vedsted, Sønderjylland, Danmark 3 .
Död 1603 i Örebo (T) 3 .
Häradsskrivare Närke 4 .
Stadsskrivare i Örebro (T).

 
 
FM Kristina Persdotter Bose.
Född 1557 i Åskog, Almby (C) 4 .
Död 1620 i Västerås (U) 4 .

 
 
c__bilderhemsidan_hising.png
M Magdalena Karlsdotter Hising.
Född 1602-05-24 i Arboga (U) 4 .
Död 1649-08-07 i Västerås (U) 4 .

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1622-01-05 i Västerås (U) 1 .
Kyrkoherde i Hedemora (W) 1 .
Kyrkoherde i Stora Tuna (W) 3 .
Kyrkoherde i Storkykoförsamlingen, Stockholm (A) 3 .
Teologie doktor 1 .
Biskop från 1670 i Västerås (U) 1 .
Riksdagsman 1672 och 1675 1 .

Min fm mf mf mf mormors farmors brorsdotters svåger

Rudbeckius spelade en stor roll vid tidens häxprocesser. 1671 var han tillsammans med Laurentius Aroselius och brodern Johannes Rudbeckius d.y. preses för en synodaldisputation, De fraudibud diaboli, hållen 5-6 september samma år med respondenten Samuel Lodigius. Där avkrävdes bättre bevisning för fällande av dem som anklagades för att vara häxor. I skriften fördöms vattenprovet och tortyr vid rannsakningarna, och ifrågasattes på psykologiska grunder likaså frivilliga bekännelser. Denna avhandling skulle senare åberopas ofta och utmynnade så småningom i att häxprocesserna fick ett slut.

Rudbeckius var gift tre gånger. I första äktenskapet, med Segericus Nenzelius dotter Catharina Nentzelia, en systerdotter till Israel Noraeus, föddes nio barn. En dotter var gift med professor Andreas Grubb, en annan med Jöns Claesson Wallwijk, och dottern Anna blev mor till två biskopar, Nicolaus Barchius och Andreas Kalsenius. Andra äktenskapet, med Anna Troilia, var barnlöst. Hans tredje hustru, Margareta Laurelia, var änka efter Ericus Odhelius, dotter till biskopen professor Olaus Laurelius och Margareta Kenicia från Bureätten.
Källa: Wikipedia

Doctor Nicolaus Rudbeckius, född 5 Jan. 1622 i Westerås. Äldste son af ofwanbeskrifne Biskop Doct. Joh. Rudbeckius. Endast 6 år gammal sattes han i stadens skola och hölls lika allwarsamt och tarfligt som lägre mans barn. Anlände ifrån Gymnasium till Upsala academie 1640. Efter någon tids wistande derstädes begaf han sig till de Tyska universiteten, och har troligen undfått Magister-namnet, som honom i handlingarna tillägges, ehuru icke något dertill aflagdt lärdomsprof kunnat träffas. Hemkommen 1643 blef han strax, "efter en disputation examinis loco," antagen till Extr. ord. Eloqu. Lector och Conrector Scholæ, hwilka sysslor den tiden woro combinerade. War ock Notarius Consistorii, då han 25 Febr. 1644 blef af sin sjuklige fader prestwigd. Logices Lector och Rector Scholæ, som ock hörde tillsammans, 1648. Men 1649, då Westerås Gymnasium undergick någon förändring, blef han Secundus Theol. Lector, Pastor i Hubbo præbende, Rector Gymnasii och s. å. stiftets Fullmäktig på riksdagen i Stockholm. Primus Theologus och Pastor i Badelund 1650. Poenitentiarius publicus 1658. Af Domcapitlet föreslagen till Hedemora pastorat, "på det att ingen utstiftes skulle intränga sig," erhöll han ock 20 Maj 1658 Konungens fullmakt. Riksdagsman i Götheborg 1660. Wann transport till St. Tuna 24 Febr. 1662. Efter wal Pastor Primarius och Præses Consistorii urbici i Stockholm 21 Maj 1666. Samma år 19 Oct. promoverad Theol. Doctor i Upsala, tillika med en broder, hwartill ock den tredje af bröderne war utnämnd, men dog några dagar före promotionen. Af stiftet i första rummet föreslagen och 3 Aug. 1670 utnämd Biskop. Tillträdde följande år och blef äfwen helsad wälkommen med en latinsk oration på prestmötet, som han strax hade sammankallat. Det då påstående trollwäsen i Dalarne och stränga ransakningar deröfwer gåfwo honom anledning, att sjelf författa den disputation, som i detta möte ventilerades. Den andra sammankomsten hade han 1674, då han äfwen sjelf utgaf disputationen, för hwilken twenne Prostar præsiderade skiftewis. Då Biskopen wid sin ankomst ännu icke uppnått 50 års ålder, gaf han hopp, att med sin wälkända insigt och werksamhet blifwa en utmärkt och länge gagnande Biskop, och Protocollerna wittna äfwen om alfwar och sorgfällighet af honom, men en swag complexion, af arbete redan strängt medtagen, nekade honom utföra sitt goda uppsåt. Icke utan swårighet war han på riksdagarna 1672 och 1675. Hans korta tid framgick under mycken sjuklighet och slag påskyndade hans död, som inföll 2 Sept. 1676. Begr. 8 Oct. i det grafchor, som hans fader beredt åt sig och de sina, der ock endast en sten med kort påskrift wäcker erindran om honom. Domprosten Dalekarlus tros hafwa hållit likpredikan, men hwarken den eller någon oration finnes tryckt.

Gift 1. 1644 med Catharina Nentzenius [Ska nog vara Nenzelius, ev. Nentzelius, se St. Tuna. Där talas också om en släkting Nenzel, häradshövding, adlad Ehrenklo. /SZ], Prosten i St. Tuna Mag. Segric Nentzenii dotter, som dog i Hedemora 1662; 2. 1663 med Anna Troilius, dotter af Prosten Mag. Uno Troilius i Leksand och förut g. m. Prosten Mag. Lars Blackstadius i Fahlun, samt Burggrefwen derstädes Henr. Theet. Hon war född 1622 och dog i St. Tuna 17 Mars 1666; 3. 1668 med Margreta Lagerschöld, Biskopen Doct. Laurelii dotter och enka efter Pastor Primarius i Stockholm Doct. Eric Odhelius, född 1634, död 1 Maj 1680. Med första frun woro: Johan, Lector wid Westerås Gymnasium; Magdalena, g. m. slutl. Assessoren i Swea Hofrätt Jöns Wallwik; Margaretha, g. m. Assessoren G. Transehe von Roseneck och Majoren Bildstein; Christina, g. m. Professoren A. Grubb och Öfwer-Jägmästaren C. F. Rotenburg; Maria, g. m. styfbrodren Eric H. Theet, Häradshöfding och v. Lagman; Anna, g. m. Prostarne i Söderberke Mag. L. Barchius och Mag. O. Kallsenius, moder till twenne Biskopar; flere döde i barndomen. Med tredje frun endast sonen Olof Laurelius, född 1674, död 1675.
Källa: Vesterås stifts herdnaminne


Begravd 1676-10-08 i Västerås (U) 1 .
Död 1676-09-02 i Västerås (U) 2 .

Relationer och barn

Gift 1644-10-30 i Stora Tuna (W).
Katarina Nenzelia. uparrow.png Född 1625 i Stora Tuna (W).
Död 1662-08-20 i Hedemora (W).
Magdalena Rudbeckia. rightarrow.png Född 1647-09-11 i Västerås (U) 5 .
Död 1726-02-24 i Linköping (E) 5 .
Kristina Rudbeckia. rightarrow.png Född 1652-12-27 i Västerås (U).
Död 1706-01-31 i Alunda (C).
Anna Rudbeckia. rightarrow.png Född 1662-08-15 i Hedemora (W) 6 .
Död 1721-11-17 i Västerås (U) 6 .
Gift 1672-08-15 5 .
Katarina Odhelia. Född 1657-05-15 i Uppsala (C) 5 .
Död 1685-11-11 i Västerås (U) 5 .
Gift 1663-10-24 i Stora Tuna (W).
Anna Troilia. uparrow.png Född 1621-07-07 i Prästgården, Leksand (W) 5 .
Död 1666-03-17 i Stora Tuna (W) 7 .
Gift 1688-01-14 i Uppsala (C).
Margareta Laurelia. uparrow.png Född 1634-03-21 i Uppsala (C) 5 .
Död 1680-05-01 i Västerås (U).
Källor
  1. Västerås stifts herdnaminne
  2. Elgenstiernas "Svenska adelns ättatavlor"
  3. Wikipedia
  4. Bo Lindkvist
  5. Jan Eurenius
  6. Adelsvapen-Wiki
  7. www.herrmattsslakt.se

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.