Ansedel Anders Petri Lundius

-1665

Död 1665 i Piteå (BD) 1 .
Anders Petri Lundius

Död 1665 i Piteå (BD) 1 .
Pastor 1640-1649 i Arvisjaur (BD) 2 .
Kyrkoherde tf 1650-1651 i Nasafjäll (BD) 2 .
Lappredikant 1662-1665 i Jokkmokk (BD) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Pastor 1640-1649 i Arvisjaur (BD) 2 .
Kyrkoherde tf 1650-1651 i Nasafjäll (BD) 2 .
Lappredikant 1662-1665 i Jokkmokk (BD) 2 .
Blev student år 1633 i Uppsala universitetDen första prästen av samiskt ursprung, som fick tjänst i Lappmarken. Enl. ett bref från Upsala domkapitel af d. 20 okt. 1640 var med befallningsmännens enrådande så ärnat, »att dåv. skolmästaren i Lycksele d:s Jacobus skulle blifva pastor i Arvidsjaur, men efter man sedan förnummit, att han uti samma tjänst är för ungdomen omistandes . . . hafver man sig sålunda betänkt och för godt funnit att dominus And. P. Lundius skall der blifva pastor» med 20 dlr smt och 20 tr korn i lön.Men redan följande år blef han anklagad för hor, suspenderades samt blev avsatt 1649, men fick de följande åren tjänstgöra i Nasafjäll och utnämndes slutligen till pastor i Jockmock.Sedermera transportterats till Nasafjäll (1652) och därifrån till Kvikkjokk, varefter han slutat sitt liv som tolk i Lule lappmark.Bodde troligen i Porsi vid något tillfälle ?.Predikant i Jokkmokks sn åren 1652-65.Sonen Nicolaus Andreae Lundius Lappo, (eller ibland Pitensis) föddes under vistelsen i Nasafjäll.Under åren 1650-51 innehade den lappfödde, från khdetjänsten i Arvidsjaur afsatte Anders Petri Lundius, som 1652 blef lappredikant i Jockmock, tillfälligt förordnande som präst vid Nasafjäll. Den 10 dec. 1651 aflämnade han i Piteå kvitto å 140 dlr s:mt för sin »giorder tienst weedh Nasafiel» åren 1650 och 1651 (KA, landsbok Vb.) 4. Anders Petri Lundius (1652-65). Efter sin afsättning från befattningen som khde i Arvidsjaur (I, s. 98) och ett par års tjänst vid Nasafjälls silfvergrufva (II, s. 172) förordnades han till lappredikant i Jockmock från början af 1652 och kvitterar 12 mars 1653 föregående års lön. Hans förut mindre exemplariska lefverne synes nu hafva stadgat sig. På tinget 25 jan. beklagade han sig öfver, att lapparne visat tredsko att komma till gudstjänsten, hvarför yrkas på deras bötfällande. Lappallmogen tillfrågades, om den icke ville betala prästgården, som bönderna uppbyggt för 30 riksdaler, det man bejakade. På följande års ting förmanades lapparne ytterligare att icke försumma att gå i kyrkan i synnerhet Store böndagen och infinna sig före tredje gången ringes, då prästen skall hålla examen med dem uti våra kristendomsstycken. De fingo ej afresa förrän de betalt, hvad bönderna och herr Anders påkostat prästgårdsbyggningen. Vid samma tillfälle tvistade han och Påvel Nilsson i Jockmock om några ägor, hvilka prästen brukade, men Påvel påstod vara sitt rätta arf. Förlikning ingicks så, att den sistnämnde fick brukningsrätt ytterst i selet Warkentiit (?) och uti en liten bäck Linawaren (Ldb. 1656). Den 3 jan. 1659 erhöll landshöfding Graan underrättelse från vällärde herr Anders Petri i Jockmock, att han genom lapparne fått kännedom om, att de norske lågo med en hop folk, renar och skidor färdiga för ett infall i landet på bemälte ort (GLA). Midsommartiden s. å. tjänstgjorde Lundius såsom tolk på en malmletarexpedition till Kedkevares nyupptäckta silfvermalmstreck. Han måste ha aflidit under senare delen af år 1665; hans hustru kallas näml. 29 jan. 1666 sal. herr Andreæ Lundii efterlefverska, då hon på tinget i Jockmock begärde någon vedergällning, för hvad hennes man kostat på kyrkogården, prästgården och kvarnhusets byggnad, framläggande en räkning å 73 dlr s:mt. Lappallmogen förklarade sig ha betalt en del till hennes man, hvarför förlikning ingicks. G. m. Margareta Evardsdotter. Hon stod i begrepp att 1667 flytta ut på bygden, men klagade på tinget 28 jan. öfver, att lapparne icke ville skjutsa hennes saker. De förmantes därför att godvilligen bistå henne, eftersom hennes man varit deras själasörjare, och hvad han af egna medel kostat på prästgårdshusen, lofvade de refundera. Källa: http://sunebring.com
Död 1665 i Piteå (BD) 1 .

DNA Y Haplogroup  I-M253 

Källa: Pär Gunnar Fjällström - myFTDNA

Relationer och barn

Relation med N.N.
Nils Andersson Lundius. rightarrow.png Född 1640 i Porsi, Jokkmokk (BD) 1 .
Död 1726-09-25 i Jokkmokk (BD) 1 .
Källor
  1. http://sunebring.com
  2. http://www.jenson.se

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.