Ansedel Gerhard (Gert) Jonae (Jonsson)

1565?-1623

Född omkring 1565 i Giertsjaure, Sorsele (AC).
Hovpredikant hos Johan III 1 .
Kyrkoherde 1584-1623 i Skellefteå (AC) 1 .
Riksdagsman 1598, 1607.
Död 1623 i Skellefteå (AC) 1 .
Gerhard (Gert) Jonae (Jonsson)
Född omkring 1565 i Giertsjaure, Sorsele (AC).
Död 1623 i Skellefteå (AC) 1 .
Hovpredikant hos Johan III 1 .
Kyrkoherde 1584-1623 i Skellefteå (AC) 1 .
Riksdagsman 1598, 1607.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Person id: 880 i Johan Bures släktbok
Född omkring 1565 i Giertsjaure, Sorsele (AC).
Hovpredikant hos Johan III 1 .
Levde omkring 1618 i Lund 4, skellefteå (AC) 2 .
Kyrkoherde 1584-1623 i Skellefteå (AC) 1 .
Riksdagsman 1598, 1607.
Död 1623 i Skellefteå (AC) 1 .
Gerhard Jonæ (1584-1623), enligt uppgift född af lappska föräldrar, upptagen af en pastor i Piteå och uppfostrad tillsammans med hans söner. Under de liturgiska oroligheterna synes han någon tid uppehållit sig i hertig Carls furstendöme och utnämndes sedan till kon. Johan III:s hofpredikant. Vid denna tid lär hans moder ännu varit i lifvet och vårdades med mycken vördnad i hans hus. Såsom utn. khde i Skellefteå var han i febr. 1584 jämte khdarne Joen i Bygdeå och Erik i Umeå närvarande vid drottning Catharina Jagellonicas ståtliga begrafning² samtbefriades från den utgående kostgärden. Genom särskildt kgl. bref 19 juni 1584 erhöll han frihet från taxen, borgläger och gärder för två år (KA). Herr Gerdt synes varit särskildt gynnad af konungen, ty 6 dec. 1591 fick han äfven sitt hemman i Ursviken fritt från alla utlagor.

Men sedan kom omslaget: han undertecknar Upsala mötes beslut 1593, och nuheter det i Upsala domkapitels protokoll 28 juni s. å.: »Ex citatione capituli var tilstedes D. Gerardus in Skellefta och publice blef tiltalat om thet ärendet, han skulle hafua varit skylt för, medan han war i furstendömet. Wardt så beslutet, at han sin defension, som han wille giöra, therpå skulle senda i furstendömet til Hans F. N. Hertig Carl och fly sig ytermera bewis om han therföre kunne giöra sig frij. Ty ingen i Capitlet wiste någet om hans sak, honom til att förelägga annat ähn thet the publice hörde aff Hans F. N. Hertig Carl i Stocholm.» Hvad som lagts honom till last nämnes ej, och han har väl kunnat vederlägga anklagelsen, enärhan behöll sitt ämbete. Han underskref prästerskapets försäkran 19 febr. 1594, var deputerad vid riksdagen 1598, hvars beslut han 20 febr. undertecknat, likasom ock riksdagsbeslutet 18 mars 1607.
Under hans tid visiterades församlingen sommaren 1585 af ärkebiskop Andreas Laurentii och 1 maj 1616 af ärkeb. Petrus Kenicius. Afled 1623, sedan haninnehaft pastoratet i nära 40 år. I testamente efter honom gafs 20 daler till kyrkan. »Bodde på Gran nedom Bergsholmen, som nu är öfverväxt med skog, hvaraf sonen antog tillnamnet.» (P. Högström 1753.)
G. 1) m. Elsa, med hvilken han ej hade några barn;
2) m. Brita Andersdotter Grubb, dotter till prosten Andreas P. Grubb iLuleå.¹ Änkan lefde 1625, sannolikt omgift m. borgmäst. i Torneå, König Pehrsson, en son till ärkebisk. Kenicius.
Barn: Brita;
Karin, g. m. efterträdaren khde N. Martini;
Christina;Gerhard, 2:dre kapellan i Skellefteå, se nedan;
Johan, adlad Graan 1 nov. 1645, fil. mag., juris d:r, landshöfding öfver Öster- och Västerbotten, d. 1679, begr. i Kils kyrka, Nerike; säges vara den ende af lappextraktion, som fått inträde på Sveriges riddarhus.

Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift.
Brita Andersdotter Grubb. uparrow.png Född omkring 1555 i Luleå prästgård, Luleå (BD) 2 .
Död efter 1624.
Brita Gertsdotter. rightarrow.png Född omkring 1575 i Skellefteå prästgård, Skellefteå (AC) 2 .
Död i Torenå, Finland.
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Johan Bures släktbok 2014

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.