Ansedel Nils Hansson

1572-1652

Född 1572 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1652 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .
Nils Hansson
Född 1572 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1652 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .
Kyrkans sexman 1618 i Anundsjö (Y) 1 .
Kyrkvärd 1616-1624 i Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1620-1652 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 2 .
Landstingsman 1635-03-07 i Själevads prästgård, Själevad (Y) 3 .
Nämndeman 1628-1646 i Anundsjö (Y) 2 .
F Hans Björnsson.
Född omkring 1550 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död omkring 1622 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 3 .
Bonde 1575-1589 i Norrflärke 8:1, Anundsjö (Y) 1 .
Byggmästare i Anundsjö (Y) 1 .
Nämndeman 1586-1620 i Anundsjö (Y) 3 .
Bonde 1589-1601 i Bredbyn 2:1, Anundsjö (Y) 3 .
Kyrkovaktare 1590-1592 i Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1601-1620 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Knekt 1607-1608 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .

FF Björn Olofsson.
Född omkring 1510 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1541-1576 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 2 .
Nämndeman 1568-1569 i Anundsjö (Y) 1 .
Kyrkans sexman 1572-1573 i Anundsjö (Y) 1 .


FFF Olof NN.
Född omkring 1470 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .

Bonde 1535 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 2 .
Bonde från 1541 till 1576 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 3 .

 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1572 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Kyrkans sexman 1618 i Anundsjö (Y) 1 .
Kyrkvärd 1616-1624 i Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1620-1652 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 2 .
Landstingsman 1635-03-07 i Själevads prästgård, Själevad (Y) 3 .
Nämndeman 1628-1646 i Anundsjö (Y) 2 .
Död 1652 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .

Ur dombok: 1637
"Nils Hansson... ähr berychtadt för Landzkiöp, och efter det han sigh der ifrå icke kunde befrija, wtan bekenner sigh för Räten, alt det godz han opkiöpt ha-fuer, hafuer han såldt Hernösanh boerne. Efter han der medh bleff första gången beslagen, derföre wart hans sak lindrat." Bötade 20 mark.
Källa: Anundsjöboken

Hade en av socknens största hemman, när det gäller kreatur det allra största. I januari 1630 fanns det 5 personer över 12 år på gården. 1 häst, 14 kor, 3 kvigor, 28 får, 3 risbitare, 10 getter, 3 svin och 6 tunnor i utsäde.
Källa: Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs


Nils Hansson föddes 1572 troligen på Skalmsjö 1 som son till Hans Biörsson där. En förteckning från 1609 över "förseglade mantal aff Gulich Larssons fenicka" nämner i Skalmsjö Nils Hansson med två hjonelag, förmodligen hans eget och faderns.
Nils var i så fall gift vid den tiden. Själv var han skriven som bonde på Skalmsjö 1 åren 1620-1652, alltså ända till han var 80 år! Svärsonen Pedher Christophersson, som en tid också var skriven på hemmanet, hjälpte förmodligen till liksom kanske även sonen Hans, innan den senare, kanske först efter faderns död blev bonde på Näs 3:1.
Nils hade ett av socknens största hemman, när det gäller kreatur det allra största.Nils nämns i ett tingsprotokoll från Anundsjö tingslag, ett löst och trasigt papper med mycket otydlig text från tinget den 23 augusti 1628. "Fram stegh Nillss Hanss i Skalmsiöö och hans brodr Jon Hanss i Hernösandh, om någon barns Jordh Liggiandes i Söderflerke, och imideller hafwer derass fadher, Byt den samma Jordh till Önskan hwilcke barnsens föräldrar bådhe döö, och den samma Jord som ähr i Önskan ähr wanbrukat och nu sambrödde(?). Blef nu aff dömt inför rätten det Barnen skall behålla derass Modhers Jordh Ligandes i Söderflärke och de som byt hawfa skall Effter denna dagh behålla sin Jordh i Önskan." De hade tydligen ärvt jord efter sin morfar i Sörflärke.
Nils har undertecknat 1618 års tiondelängd med vidstående övre bomärke, kanske då som sexman. Jämför med faderns bomärke (s 408 nedan).
Nils dotterdotters son Olof Anderssons bomärke 1764 återges på s 402 ovan. Dennes son Anders Olofsson, född 1762 på Skalmsjö 1:2, har den 8 maj och den 26 december 1814 undertecknat två sockenstämmoprotokoll med det högra bomärket s 407.
I januari 1630 hade Nils 5 personer över tolv år på gården, 1 häst, 14 Kiör, 3 qwigor, 28 får, 3 risbitare, 10 getter, 2 swin och hade 6 tunnor i utsäde.
Vid augusti tinget samma år nämns han: "desse Efft har i förledne winter skuttit Ellge Diur - Nils Hanss i Skallmsiöö sielf siätte bekomit - 20 Djur - Mårten Jonss i flercke Sielf tredh bekomit - 3 st Diur."Nils var alltså en i ett jaktlag om sex jägare och Mårten en i ett om tre.
Åren 1628-1646 var Nils Hansson nämndeman. Han satt också tillsammans med två till från Anundsjö, Gulle Sallmonsson i Medzunda och Mårten Jonsson i Flärke, i Landstinget bl a den 7 Martii 1635 i Själevads Prästgård.
Nils fick 1637 böta 20 mark "för Landzkiöp, och efter det han sigh der ifrå icke kunde befrija, wtan bekenner sigh för Rätten, alt det godz han opkiöpt hafwer, hafwer han såldt Hernösandh boerne. Efter han der medh bleff första gången beslagen, derföre wart hans sak lindrat." Intrång i stadens handelsprivilegier var förbjudna.
År 1642 " Nils Hansson i Skalmsiö ... lät 2 och 3die gången opbiudha 5 Sädeslandh Jordh, som han hafr kiöpt af sin broder Joen Hansson i Härnösand, och bleff nu bewilliat Confirmation och dombreeff på samma Jordh."
Han köpte mer jord 1650. Vid augusti tinget 1651 lät han för andra gången uppbjuda 5 säll och 2 Penningland Jord i Össby, som han köpt af Sal Kyrkoherden Oloff Kuuth för 31 dlr. 8. öre Kopm. Denne var kyrkoherde i Anundsjö 1630-1650 och hade dött samma år som köpet skedde. Samtidigt opbjöd Nils för 3. gången 4 Säll i Össby vilka han köpt av sin måg Peder Christophersson och av Christopher Gullesson i Kubbe för 125 dlr Kopp.
Christopher var gift med Pedhers halvsyster (se 11. Kubbe 265). "Män Joen Giermundsson i Yterseel klandrar samma Jordaköp eftersom han därtill på sin hustrus vägnar är bördena. Alltså kan inte förvägras honom lösa in de fyra Säll."Kanske var Joen gift med en dotter till Jon Engelbrektsson i Ödsbyn, se 7. Sörflärke 1634 och 20. Ödsbyn 1135?
När Nils köpte kyrkoherdens jord betalade han bördsrätten med smör. Det framgår av en skrivelse den 26 augusti 1672, undertecknad av efterträdaren kyrkoherden Olaus Zacharie Anzenius, gift med en dotter till Kuuth, och av Kuuths son Kiönich Kuuth.
Pedher Christophersson, som var gift med en dotter till Nils Hansson, hade flyttat till ödsbyhemmanet troligen i slutet av 1640-talet. Pedher dog 1672 och inför arvet efter honom begärdes attesten av Anders Pedersson, som ju själv var gift med en annan dotter till Nils.
"Emedan såsom Anders Pedersson j Skalmsiöö begiärde aff oss undertecknade en atest huru mycket Jordegor hans sal. Swerfader Nils Hansson j Skalmsiöö aff wår sal. fadher Hr Oloff Kuuth, fordom kiyrkioherde her J Anundsiöö, uthi Yssby hemmanet liggiandes kiöpt hafwer, så kunnom wij hans begiäran icke förwegra, uthan bekiännom dett at han gaff ofwanskrefne Nils Hansson wår salige fadher smör uthi bördsrätt för samma iordh."
Troligen dog Nils 1652 i en ålder av 80 år. Då övertog svärsonen Anders Pedersson hemmanet och året därpå fick han fastebrev på hustruns systermäns jord, dvs systrarnas arvejord.
Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s. 406-408


Relationer och barn

Gift 1615 i Anundsjö (Y).
Karin NN. Född omkring 1590.
Zackris Nilsson. Född omkring 1610 i Skalmsjö, Anundsjö (Y).
Brita Nilsdotter. rightarrow.png Född 1610 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Kerstin Nilsdotter. rightarrow.png Född omkring 1610 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) 3 .
Död 1697-05-24 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) 1 .
Källor
  1. Paul Olsson
  2. Anundsjöboken
  3. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.