Ansedel Daniel Olofsson Hoffman

1635?-1719

Född omkring 1635 i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Död 1719 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Daniel Olofsson Hoffman
Född omkring 1635 i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Död 1719 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Handlare i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
F Olof Danielsson Hoffman.
Född 1607 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 2 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Bonde från 1627 till 1667 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 2 .

FF Daniel Jonsson.
Född 1575 i Hov, Härnö (Y) 3 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Bonde i Kungsgården, Bjärtrå (Y).

 
 
   
 
M Anna Danielsdotter.
Född omkring 1595 i Utanö, Högsjö (Y) 4 .
Död i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 5 .

MF Daniel Eriksson.
Född före 1565 i Utanö, Hemsö, Högsjö (Y) 1 .
Död omkring 1639 i Utanö, Hemsö, Högsjö (Y) 1 .
Bonde Från 1850 till minst 1630 i Utanö, Högsjö (Y).


MFF Erik Sjulsson.
Född omkring 1530 i Utanö, Hemsö, Högsjö (Y) 1 .
Död omkring 1590 i Utanö, Hemsö, Högsjö (Y) 1 .
Bonde i Utanö, Högsjö (Y).

 
MM Anna Eriksdotter.
Född omkring 1570 i Utanö, Hemsö (Y) 6 .
Död 1615 i Utanö, Hemsö (Y).

 
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1635 i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Handlare i Kungsgården, Bjärtrå (Y).
Död 1719 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .

Min mm ff fm mm far

Herredagsman

Ur dombok 1673 3/11
Daniel Olsson Hoffman haver pantsatt - 10. sel jord i Kungsgården för - 400. daler kmt, som Joen Ersson Lindh, Erich Clemmetsson och Hindrich Bertilsson hava för honom hos Borgmästaren Olof Abrahamsson på Hernösandh CAVERAT och för honom försäkring gjort att betala, alltdärföre uppböde de samma jord första gången

Ur dombo Eo ting 1679 22/12
Dato, förehades Konan Margreta Eriksdotter i Nordingråå S: och Giärde, om vilken nästledne d. 15. Octob: på Härads Tinget rannsakades, och då bekände sig av en gift Cronones Båtsman Nils Johansson i Kongsgården och i Södermanneland utlegder i nästförvekne Julehögtid av honom i sin husbondes gård Kungsgården vara belägrat, och med honom barn avlat, barnet i enslighet fött och nu som --- bekänner det i själva födslen dräpit som Rannsakningen av ovanstående Dato vidlytigare innehåller och förmäler. Varefter den Högl: Kongl: Hovrättens Resolution av Dato d. 14 9. bris nästledne är följd och avsagd, att hon för sin gärning till livet straffas skall, som hon nu begärer och känner sig skyldig till barnsens död. Den där nu en annan bekännelse förer än hon tillförende gjort haver, och nu näst förvekne den 1. Decemb för Cappellan i Biärtrå Wyrd: Hr Ericum Boderum och andre trovärdige Mäns närvaro bekänt, som ock nu inför Rätten tillstår det ingen annan utan hennes husbonde Daniel Olofsson, en gifter Man och Borgare på Hernösand är rätte barnafadren till hennes oäkta barn, och att han med henne till halftannat år haft lägersmål och hordoms synd bedrivit. Nekandes ock alldeles därtill sin förrige gjorde bekännelse och med högt otvingat besvärjande inför Rätten betygade sig aldrig med bem:te Nils Johansson lägersmål haft eller bedrivit, men att hon med honom i säng legat nekar hon icke till, tillviter ock nu sin husbonde Daniel Olofsson att han skulle INTRIGERAT och inrått henne /: nästförvkne Sommar då han på sin gård Kungsgården med henne tillhopa varit :/ att hon skulle till Stockholm bortresa och där kunde hon lättligat barnet föda och av vägen skaffa, efter många sådane barn där bliver födde, föregiver alle i dagsljuset komma. Jämväl skulle lockat henne att ställa sin bekännelse på bem:te Båtsman Nils Johansson, och om hon det göra kunde, skulle han lovat henne - 80. daler penningar och 10 alnar rött kläde, det en köpman i Stockholm tillställa skulle, dessförmedelst hon säger sig varit bevekter att söka tillfällen barnet att förgöra. på det hon därmed kunde göra sin husbonde till viljes och således både desse pnningar och kläde bekomma kunde.Daniel Olofsson förehölls ich fliteligen förmantes i detta mål sanningen bekänna, den där efter noga förhör omsider tillstod och bekände sig åtskillige gånger med bem:te sin tjänstepiga ----- så i staden som i sin gård Kongsgården haft lägersmål och olovlig gärning, men enständigt nekar sig vara Barnfadren till hennes oäkta barn, efter han under bem:te olovliga hordomslast bedrivande intet tillåtit henne sin säd, utan den eljest förspillt. Men att han skulle varit i råd med henne att hon bortresa skulle och således barnet omkomma låtit, jämväl att han henne klädet och penningarna lovat, nekar han allt ständigt, och med egenmäktige förskräcklige eder och förbannelsers över sig önskade om han sådant någosin tänkt, fastmindre med henne därom sådant tal haft. ---- heller fanns härtill några skäl eller vittnen, som honom till ---at hennes tillvitelse och påförande, övertyga kunde. Tillstår ock bem:te DanielOlofsson , att han i förledne Sommar, då han sist med konan talte, sagt till henne att ---- säja dig vara med barn, är det nu så fatt med dig, så bär det vackert och väl fram, det ock konan på sista Härads Tinget inför rätten bekände, men nu nekar därtill alldeles, och således uti detta som allt det mera hon då bekände ------ befunnen.Emedan av föregående rannsakning befinnes som ock Daniel Olofsson själv bekänner sig ---- gånger haft lägersmål och hordomslast, barn fött med sin tjänstepiga Margreta Erichsdotter, därföre kan denna ringa Härads Rätten honom icke befria ifrån Kongl: Majst:s välfattat straff ordning. Utan sakfälltes att plikta - 80. daler Smt. Mwn cvad konans bekännelse på honom angår att han henne skulle Justigerat barnet förgöras och av någon stills, så i anseende till följande Motiver och skäl, lämnades såsom det till nämndens övervägande, antingen honom värja eller fälla
1:mo Efter inga vittnen funnes som honom tillbinda kunde det han sådan avhandling om konan haft, som hon honom påförer och han
2:ndo med sådan stora begångne Eder bedyrade sig aldrig tänkt mycket mindre med konan därom Correspondera eller i råd varit därom att hon barnet förgöra skulle, finnes dessutan
3:tio Konan tvetalig så uti en som annan sin gjorde bekännelse, därföre henne icke vitsord givas kunde, vilket nämnden uti noga betänkande tog och efter långsamt övervägande kunde honom Daniel Olofssons bekännelse icke en utan många gånger under hordomslastens för---ande med bem:te kona henne sin säd förhållit och den Mo--- offrat, som Gud i sin heliga Lag och isynnerhet av 3. Mosis Bok 18. Capitel förbudit haver. Så kunde denna ringa Härads Rätt däruti inte Sententiera, utan det under den Höglofl: Kongl: Hofrätt:s Högvisa resolution och omdöme ödmjukeligast hava remittera.
Källa: Per Sundin


Relationer och barn

Gift 1670-11-30 i Jakob, Stockholm (A) 7 .
N.N.
Erik Hoffman. Född efter 1655 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Död 1723-12-17 i Stockholm (A) 1 .
Daniel Hoffman. Född efter 1655 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 1 .
Död 1722-05-29 1 .
Anders Hoffman. Född 1672 i Kungsgården 1, Bjärtrå (Y) 8 .
Död före 1728.
Gift 1691.
N.N.
Margareta Hoffman. rightarrow.png Född i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 7 .
Död 1752.
Magdalena Hoffman. rightarrow.png Född 1692-02-13 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 7 .
Död 1768-07-07 i Anundsjö (Y) 7 .
Elias Hoffman. rightarrow.png Född 1698-10-02 i Kungsgården, Bjärtrå (Y) 7 .
Källor
  1. Michael Östman
  2. Hans Erik Hultman
  3. DIS 8337
  4. Jan Eurenius
  5. Geni
  6. Geni - värdsträdet
  7. Tord Bylund
  8. Elever vid Trivialskolan i Härnösand

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.