Ansedel Abraham Laurentii Burman

1656-1737

Född 1656-11-07 i Bygdeå (AC) 1 .
Kyrkoherde i Offerdal (Z) 2 .
Död 1737-08-04 i Offerdal (Z) 1 .
Abraham Laurentii Burman
Född 1656-11-07 i Bygdeå (AC) 1 .
Död 1737-08-04 i Offerdal (Z) 1 .
Kyrkoherde i Offerdal (Z) 2 .
F Lars Beronis Burman.
Född 1607 i Skellefteå (AC) 1 .
Död 1685-07-05 i Bygdeå (AC) 1 .
Kyrkoherde i Nasafjäll (BD) 3 .
Kyrkoherde 1652-1685 i Bygdeå (AC) 1 .

FF Björn Olofsson.
Född i Bure, Skellefteå (AC) 3 .
Död 1648 i Bure, Skellefteå (AC) 3 .
Bonde i Bureå 7, Skellefteå (AC) 4 .


FFF Olof Björnsson.
Född 1563 i Yttervik, Bureå (AC) 5 .
Död 1609 i Bureå 8, Bureå, Bureå (AC) 5 .
Gästgivare 1652-1657 i Bureå, Bureå (AC) 6 .
Bonde 1563-1609 i Bureå 8, Bureå, Bureå (AC) 7 .
Nämndeman från 1569 till 1607 4 .
Köpman 1570-1580 4 .
Kyrkans sexman 1595 4 .
Bikarl 1580.
Skeppare


FFFF Björn i Wiken.
Född i Yttervik, Bureå (AC).
Död i Yttervik, Bureå (AC).

 

FFM Marit Karlsdotter Bure.
Född omkring 1540 i Bureå 8, Bureå, Bureå (AC).
Begravd i Bureå 8, Bureå, Bureå (AC).


FFMF Karl Mosesson Bure.
Född omkring 1510 i Bureå, Bureå (AC) 8 .
Död 1559 i Bureå 8, Bureå, Bureå (AC) 3 .
Bonde 1539-1559 i Bureå 8, Skellefteå (AC) 4 .
Nämndeman 1546-1567 i Skellefteå (AC) 3 .
Landsköpman 1547-1549 3 .
Landsköpman 1554 3 .
Bikarl 1553 3 .
Länsman


FFMM Anna NN.
Född i Offer, Boteå (Y) 3 .
Död i Bureå 8, Bureå, Bureå (AC) 3 .
Bonde 1560-1562 i Bureå 8, Bureå, Bureå (AC) 9 .

FM Anna Larsdotter.
Född omkring 1585 i Hjoggböle 3, Skellefteå (AC) 3 .
Död 1648 i Bureå 7, Skellefteå (AC) 4 .


FMF Lars Persson Bod.
Född 1548 i Hjoggböle (AC) 10 .
Död 1601 i Skellefteå (AC) 11 .
Nämndeman 1578-1586 i Skellefteå (AC) 3 .
Landsköpman 1599.
Bonde 1559-1601 i Hjoggböle 3, Hjoggböle (AC).

 
 

FMM Ursula Persdotter.
Född före 1530 i Vada (U).FMMF Petrus Markusson.

Död före 1603 i Brunnsviken (C) 12 .
Kyrkoherde från 1593 i Wadha (U) 12 .


FMMM Margareta Mariet Andersdotter.
Född före 1510 i Yttervik, Bureå (AC).
Död 1543.

M Katarina Olovsdotter Löja.
Född 1620 i Skllefteå (AC) 8 .
Död i Bygdeå (AC).

MF Olaus Nicolai Breninsulanus.
Född i Brändön, Luleå (BD) 1 .
Död 1651 i Bygdeå (AC) 1 .
Sacellan 1613-1626 i Luleå (BD) 1 .
Kyrkoherde 1627-1651 i Bygdeå (Y) 1 .
Riksdagsman 2 .

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1656-11-07 i Bygdeå (AC) 1 .
Kyrkoherde i Offerdal (Z) 2 .
Död 1737-08-04 i Offerdal (Z) 1 .
Begravd i St Clara kyrka, Stockholm (A) 1 .

Abraham Laurentii Burman var son till kyrkoherden i Bygdeå, Lars Beronis Burman, som upptagit släktnamnet, som här anspelar på Bureätten, från sin mormor eller farmor vilka båda tillhörde ätten ifråga. Morfadern Olaus Nicolai Breninsulanus var riksdagsman. Burman var farbror till astronomen professor Eric Burman. Efter utbildning i hemmet, gick Burman i trivialskolan och gymnasiet i Härnösand, för att 1675 inskrivas vid Uppsala universitet och bodde som student hos Johan Hadorph i fem år. Han disputerade för Johan Columbus och Nils Wolff om apoteos samt om moraliska handlingar, för vilket han promoverades till magister 1685. Han begav sig på resa till Norrland och Finland, återkom till Uppsala och hamnade hos Erik Benzelius den äldre, fick tjänst som räntmästare, erbjöds en professur i Pernau som han avböjde, utan prästvigdes 1687 i Vaksala kyrka för en tjänst som huspredikant hos Christian Horn. 1688 utsågs han till kyrkoherde i Offerdals socken, samt blev sedermera prost och inspektor för Frösö trivialskola.
Burman var ombud vid riksdagen 1697.
Burman var gift med en dotter till sin företrädare Zacharias Olai Plantin, Elisabeth Plantin. Två av deras söner, Abraham Abrahami Burman och Olaus Abrahami Burman, efterträdde som Offerdals kyrkoherdar.
Källa Wikipedia

Mag. Abraham Laur. Burman (1689-1737), f. i Bygdeå 7 nov. 1656, son till khden Lars Burman därst. Åtnjöt undervisning dels af adjunkterna i prästhuset, dels af fadern själf, sändes hösten 1667 till Hsands skola, uppflyttades 1671 i gymnasiet och blef med hedrande vitsord inskrifven som student i Upsala 27 nov. 1675. Han uppehöll sig där på sitt mödernearf och medelst konditioner, bland andra hos antikvarien Joh. Hadorph i hela 5 år. Efter aflagda akad. prof blef han vid den ansenliga promotionen 15 dec. 1685 filos. mag., den 8:de i ordningen af 50 magistrar.
Våren 1686 reste han landsvägen hem till Bygdeå för att öfvervaka arfskiftet efter fadern och ordna om styvmoderns affärer, företog därpå en färd öfver Torneå till Finland, hvilken var afsedd att därefter utsträckas till Estland och Lifland, men vägarnes osäkerhet föranledde honom att från Åbo sjöledes direkt begifva sig till Stockholm och något senare på hösten s. å. till Upsala, där han åtnjöt gästfrihet hos ärkebiskop E. Benzelius, som var en god vän till hans fader.
Följande vår 1687 utnämndes han till räntmästare vid Upsala universitet och erhöll kallelse till en matematikprofessur i Pernau, men afböjde detta anbud. I okt. s. å. kallades han af fältmarskalken grefve Christian Horn till huspredikant och prästvigdes med Hsands konsist. tillstånd 21 dec. 1687 i Vaksala kyrka af ärkebiskop Benzelius. Då Offerdals pastorat genom prosten Plantins död blef ledigt, och konung Carl därvid behagade för sorgehuset förklarasin kungl. ömhet, befallde han Hsands konsist. »att gifva förslag på en lärd och skickelig man, som ock thet til någon tröst komma måtte». Abr. Burman blef ensam föreslagen och i okt. 1688 till khde utnämnd.
Han gjorde här 13 jan. 1689 sin introduktionspredikan och 26 maj sin inträdespredikan. En bland hans första åtgärder var att upplägga en ordentlig kyrkobok i församlingen. Under sin långvariga pastorala verksamhet visade han sig vara en utmärkt kraftig och nitisk herde, utnämndes till prost i Jämtlands norra kontrakt och beklädde inspektoraret öfver Frösö skola, hvilket uppdrag redan inflöt i hans khdefullmakt och som han med intresse skötte till 1710. Predikant på prästmötet i Hsand 3 febr. 1694 och prästerskapets ombud på riksdagen 1697. Han uppträdde med mycken myndighet, till och med mot konsistoriet, hvilket i sitt förhållande tillhonom visade undfallenhet. Han förbättrade mycket prästbordet och visade sig mycket mån om kyrkornas vidmakthållande och prydnad, sålunda insattes hvalf både i Offerdals och Alsens kyrkor. Till den förra skänkte han en präktig altarskrud, en åttkantig silfverkanna om 64 lod, m. m. Han var en förmögen man och åtnjöt stor vördnad inom landskapet.
Som han ej var stark till hälsan, kände han sig under de första åren ej fullt väl i det kalla jämtländska klimatet och var nära döden 1692, men tillfrisknade och lefde till den 4 aug. 1737, då han efter en vacker dödsberedelse afsomnade nära 81 år gammal såsom senior i stiftet. Begrafningen försiggick
12 jan. 1738. Likpredikan hölls af superintend. Sternel öfver texten Ps. 73 v. 28, som den aflidne själf valt.

G. 24/2 1690 m. Elisabeth Plantin, företrädarens dotter, som afled långfredagen 4/4 1740 på Åberg i Alsen, begr. af prosten H. Tideman i Rödön 17/8 s. å. Hon prisades för sin gudfruktighet och lämnade mången tröst och undervisning åt sina församlingsbor, de fattiga vittnade om hennes gifmildhet, hvilken dygd hon äfven uppmuntrade och lärde sina barn. Makarnes grafsten och porträtter finnas i Offerdals kyrka.

Barn: Catharina, f. 19/1 1691, g. 9/3 1714 m. prosten Nils Sundius i Nora;
Anna Maria, f. 14/10 1692, g. 2/2 1711 m. kaptenen vid Hälsinge regem. Erik Lundman;
lisabeth, f. 29/7 1694, g. 1) m. reg. pastor vid Österbottens reg. Johan Granqvist, 2) 30/1 1732 m. dragonen P. Frisk; Abraham, f. 4/6 1696, faderns efter-trädare; Zacharias, f. 1/11 1698, d. 8/12 s. å.; Magdalena, f. 18/1 1700, g. 9/2 1720 m. häradshöfd. i Karelen Jean Frese;
Christina, f. 21/9 1701, g. 1) 6/1 1719 m. khden i Malax, Österb., Anders Gädda, 2) m. prosten i Kemi Erik Frosterus i hans 4. gifte; afled hos sin måg prosten E. Rhen i Piteå 15/9 1778;
Lars, f. 21/6 1704, tullnär i Nådendal, d. ogift 1736;
Margareta, f. 26/5 1707, g. 1) 24/6 1730 m. regem.past. Johan Drake, 2) 1736 m. komm. Nils Bidenius, sedan khde i Anundsjö;
Olof, f. 30/4 1709, v. bibliotekarie i Upsala, professor, sist khde i Offerdal n. 18; Zacharias, f. 23/12 1710, löjtnant i holländsk tjänst, d. utrikes;
Jacob, f. 2/10 1712, kammarskrifvare i Krigskollegiet, d. 12/4 1736, begr. i St. Clara kyrka.Tr.: De apotheosi, præs. J. Columbus, Ups. 1683. - De demonstrationibus practicis moralibus, præs. N. Wolff, ib. 1685. - Sv. Bröllopsv. till prof. P. Holm och Anna Jöransdotter, Ups. 1679, d:o till pred. P. Graan och Marg. Jurvelia, Piteå 1681. Af Liten Bekant. - Ecclesiæ Norlandicæ lætitia, cum M. Matthias Steuchius . . . constitueretur Superintendens. [Ups. 1683.] - Grafverser öfver fil. kand. Nic. Vibonius, begr. i Ups. 1685, aktuar. i Antikvit. koll. E. L. Wennæsius, Gefle 1685, assistentråd. Mårten Sohm 1687.Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift 1690-02-04 i Offerdal (X) 13 .
Elisabet Plantin. uparrow.png Född 1670-09.. i Härnösand (Y) 13 .
Död 1740-04-04 i Åberg, Alsen (Z) 13 .
Anna Maria Abrahamsdotter Burman. rightarrow.png Född 1692-10-14 i Näskott (Z) 1 .
Död 1765 i Revsund (Z).
Källor
 1. Härnösands stifts herdnaminne
 2. Wikipedia
 3. Johan Bures släktbok 2014
 4. Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650
 5. Lennart Kågedal, Uppsala
 6. Skellefteå socken 1650-1790
 7. Gustav Nilsson
 8. Gun Wiklund
 9. Ulf Lundström
 10. Göran Lindkvist
 11. Jan Eurenius
 12. ArkivDigital: Uppsala stifts herdaminne (AB, C, X) 3 (1845) Bild: 1600 Sida: 311
 13. Härnösand 1585–1850 (Databas)

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.